Wednesday , 17 July 2024
HOT

Bài 5: Clients trong WCF

Trong các bài trước, chúng ta đã tập trung phần lớn vào việc cài đặt dịch vụ với Windows Communication Foundation. Hai bài trước chúng ta đã được giới thiệu về ba thành phần quan trọng để xây dựng dịch vụ WCF là address (địa chỉ), bindings, và contracts. Bài này chúng ta tập trung về phía client (máy khách, hay là các chương trình sử dụng dịch vụ WCF, ta gọi chung là client). Chúng ta sẽ được giới thiệu các mục sau:

  • Kiến trúc của client
  • Các cách liên lạc của client
  • Viết mã nguồn cho client
  • Định nghĩa các bindings and endpoints (điểm cuối) cho client

Để tìm hiểu toàn bộ bài giảng, bạn có thể download từ link sau:

File download: Bài 5: Clients trong WCF

Source Code Example: Download

N g u ồ n : m s d n v i e t n a m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*