Wednesday , 17 July 2024
HOT

Bài 6: Services trong WCF

Bài này sẽ tập trung vào các thành phần cho riêng phía dịch vụ của Windows Communication Foundation. Thực chất trong các bài trước chúng ta đã nói tới các chủ đề và khái niệm có liên quan đến dịch vụ và client, rất nhiều trong số chúng vẫn áp dụng được cho phía dịch vụ. Tuy vậy, vẫn còn có một số khái niệm phía dịch vụ chưa được nhắc tới.

Bài này sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

  • Tổng quan về các khái niệm phía dịch vụ của Windows Communication Foundation
  • Các phép hành xử (behaviors)
  • Xử lý lỗi

Để tìm hiểu toàn bộ bài giảng, bạn có thể download từ link sau:

File download: Bài 6: Services trong WCF

Source Code Example: Download

N g u ồ n : m s d n v i e t n a m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*