Monday , 20 May 2024
HOT

Tùy biến Meta Description và Meta Keywords trong ASP.NET

Khi tạo website asp.net bạn có thể dễ dàng tùy biến Title của website thông qua thuộc tính Page.Title tại sự kiện Page_Load nhưng bạn muốn website của mình thân thiện với Search Engine hơn qua việc thêm 2 thẻ

<meta name=”description”

<meta name=”keywords”

Trong ASP.NET 3.5 bạn không thể đưa 2 thẻ này vào trang dễ như thẻ title được

chúng ta có thể làm như sau: trong sự kiện Page_Load bạn khai báo thêm


HtmlMeta metakeywrd = new HtmlMeta();
metakeywrd.Name = "keywords";
metakeywrd.Content = "danh sach keywords o day";
 
HtmlMeta metadesc = new HtmlMeta();
metadesc.Name = "description";
metadesc.Content = "mo ta noi dung o day";
 
Page.Header.Controls.Add(metakeywrd);
Page.Header.Controls.Add(metadesc);

và khi chạy bạn sẽ thấy chúng ở ngay trên thẻ đóng của thẻ head


<head>

<meta name="keywords" content="danh sach keywords o day"/>
<meta name="description" content="Mo ta noi dung o day"/>

</head>


Với .Net 4.0 mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều

tương tự như Page.Title bạn sẽ có thêm Page.MetaDescription và Page.MetaKeywords


Page.Title = "Page Title here";
Page.MetaDescription = "Meta Description Here";
Page.MetaKeywords = "Meta Keyword here";

N g u ồ n: m e o t o m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*