Wednesday , 17 July 2024
HOT

Phân trang trong GridView

Để phân trang trong GridView thì phải có các điều kiện sau:

Trong code aspx:

<asp:GridView ID=”GridView1″ AllowPaging=”true” PageSize=”10″

PageSize là số lượng bản ghi trên 1 trong của GridView
AllowPaging là cho phép GridView phân trang

mở Design click chuột trái vào GridView –> chọn Properties

Click chuột đúp sự kiện PageIndexChanging

nó sẽ Gen ra trong code behind thế này

Viết tiếp 1 hàm Bind dữ liệu từ Database lên GridView

trong sự kiện GridView1_PageIndexChanging viết

GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;

mục đích là set lại trang hiện tại cho GridView sau đó gọi lại ngay hàm BindGrid() để lấy dữ liệu mới.


Để trang web được load nhanh hơn, chúng ta sẽ sử dụng Ajax ở đây:

Trong code aspx thêm dưới thẻ form:

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
</asp:ScriptManager>
 
<asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server">
  <ProgressTemplate>
    <p>Loading</p>
  </ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>
 
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
  <ContentTemplate>
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" PageSize="10" AllowPaging="true"
      onpageindexchanging="GridView1_PageIndexChanging" AutoGenerateColumns="false">
      <Columns>
      </Columns>
    </asp:GridView>        
  </ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel> 

Như vậy khi áp dụng Ajax website của chúng ta load nhanh hơn rất nhiều.

DOWNLOAD PROJECT

source: dev[dot]meotom[dot]net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*