Sunday , 19 May 2024
HOT

Tag Archives: convert

Chuyển đổi đối tượng qua JSON text trong C#

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn chuyển đổi từ JSON text qua đối tượng và cách truy xuất dữ liệu, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều ngược lại, chuyển đổi đối tượng qua JSON text: Giả sử ta đã lấy dự liệu của 1 sinh viên, ta cần chuyển đổi qua dạng json ... Read More »

Chuyển đổi JSON Text qua đối tượng trong C#

Bạn cần chuyển đổi dữ liệu text dưới dạng JSON qua một đối tượng tương ứng, ví dụ sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên Ví dụ chuỗi string sau dưới dạng JSON: { "hoten": "Luong Cong Chien", "masv": "123456", "ngaysinh": "01/02/1987" } Để truy xuất dữ liệu trong C#, ta có thể sử dụng 1 trong ... Read More »

Convert chuỗi TCVN sang Unicode và Unicode sang TCVN trong mssql

Bài viết này hướng dẫn các bạn convert chuỗi TCVN sang Unicode và ngược lại Unicode sang TCVN trong mssql 1. Hàm convert chuỗi TCVN sang Unicode CREATE Function [dbo].[fTCVNToUnicode]( @strInput VARCHAR(4000)) RETURNS NVARCHAR(4000) AS BEGIN DECLARE @strOutput NVARCHAR(4000) DECLARE @TCVN CHAR(671) DECLARE @UNICODE CHAR(671) SET @TCVN = ',184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,168 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198 ,169 ... Read More »

Convert chuỗi string thành hình ảnh trong asp.net

Bài viết này hướng dẫn các bạn chuyển chuỗi string thành hình ảnh, Cái này rất tốt để tránh các Spider vào lấy email người dùng để đi spam 1. Tạo 1 file TextImage.ashx trong Project 2. Copy đoạn code sau: using System; using System.Web; using System.Drawing; using System.IO; public class GenerateImage : IHttpHandler { public void ProcessRequest (HttpContext context) ... Read More »