Wednesday , 17 July 2024
HOT

Chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu trong C# , javascript và mssql server

Trong khi lập trình có khi bạn cần lọc dấu chuỗi tiếng việt (Unicode) thành chuỗi không dấu. Ví dụ trong Form đăng nhập hoặc đăng ký thành viên bạn không muốn TenDangNhap có dấu, hoặc các liên kết không dấu, Tôi sẽ giới thiệu các hàm lọc dấu trong C#, javascript và SQL Server

1. Hàm lọc dấu tiếng việt trong C#.

Cách 1:

private static readonly string[] VietNamChar = new string[] 
  { 
    "aAeEoOuUiIdDyY", 
    "áàạảãâấầậẩẫăắằặẳẵ", 
    "ÁÀẠẢÃÂẤẦẬẨẪĂẮẰẶẲẴ", 
    "éèẹẻẽêếềệểễ", 
    "ÉÈẸẺẼÊẾỀỆỂỄ", 
    "óòọỏõôốồộổỗơớờợởỡ", 
    "ÓÒỌỎÕÔỐỒỘỔỖƠỚỜỢỞỠ", 
    "úùụủũưứừựửữ", 
    "ÚÙỤỦŨƯỨỪỰỬỮ", 
    "íìịỉĩ", 
    "ÍÌỊỈĨ", 
    "đ", 
    "Đ", 
    "ýỳỵỷỹ", 
    "ÝỲỴỶỸ" 
  };
  public static string LocDau(string str)  
  {  
    //Thay thế và lọc dấu từng char   
    for (int i = 1; i < VietNamChar.Length; i++)    
    {
      for (int j = 0; j < VietNamChar[i].Length; j++)
        str = str.Replace(VietNamChar[i][j], VietNamChar[0][i - 1]);    
    }    
    return str;  
  }

Ví dụ string locdau = LocDau(“chiencong.com chia sẻ kinh nghiệm lập trình”) Sẽ cho kết quả là: chiencong.com chia se kinh nghiem lap trinh

Cách 2: Cách này đơn giản và tối ưu hơn

public string convertToUnSign2(string s)
{
  string stFormD = s.Normalize(NormalizationForm.FormD);
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  for (int ich = 0; ich < stFormD.Length; ich++)
  {
    System.Globalization.UnicodeCategory uc = System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(stFormD[ich]);
    if (uc != System.Globalization.UnicodeCategory.NonSpacingMark)
    {
      sb.Append(stFormD[ich]);
    }
  }
  sb = sb.Replace('Đ', 'D');
  sb = sb.Replace('đ', 'd');
  return (sb.ToString().Normalize(NormalizationForm.FormD));
}

Cách 3: Cách này tương tự cách thứ 2. Nhưng cách viết ngắn gọn hơn. Chúng ta có thể sử dụng cách này.

public static string convertToUnSign3(string s)
{
  Regex regex = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
  string temp = s.Normalize(NormalizationForm.FormD);
  return regex.Replace(temp, String.Empty).Replace('\u0111', 'd').Replace('\u0110', 'D');
} 

2. Hàm lọc dấu trong Javascript


function locdau(obj) 
{
  var str;
  if (eval(obj))
    str = eval(obj).value;
  else
    str = obj;
  str = str.toLowerCase();
  str = str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, "a");
  str = str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, "e");
  str = str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, "i");
  str = str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, "o");
  str = str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, "u");
  str = str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, "y");
  str = str.replace(/đ/g, "d");
  //str= str.replace(/!|@|%|\^|\*|\(|\)|\+|\=|\<|\>|\?|\/|,|\.|\:|\;|\'| |\"|\&|\#|\[|\]|~|$|_/g,"-"); 
  /* tìm và thay thế các kí tự đặc biệt trong chuỗi sang kí tự - */
  //str= str.replace(/-+-/g,"-"); //thay thế 2- thành 1- 
  str = str.replace(/^\-+|\-+$/g, "");
  //cắt bỏ ký tự - ở đầu và cuối chuỗi 
  eval(obj).value = str.toUpperCase();
}

Sử dụng hàm này: Khi đó txtTenDangNhap sẽ chỉ nhập được không dấu.

3. Hàm lọc dấu trong SQL

CREATE FUNCTION [dbo].[fLocDauTiengViet]
(
   @strInput NVARCHAR(4000)
) 
RETURNS NVARCHAR(4000)
AS
Begin
	Set @strInput=rtrim(ltrim(lower(@strInput)))
  IF @strInput IS NULL RETURN @strInput
  IF @strInput = '' RETURN @strInput
  Declare @text nvarchar(50), @i int
  Set @text='-''`~!@#$%^&*()?><:|}{,./\"''='';–'
  Select @i= PATINDEX('%['+@text+']%',@strInput ) 
  while @i > 0
    begin
	    set @strInput = replace(@strInput, substring(@strInput, @i, 1), '')
	    set @i = patindex('%['+@text+']%', @strInput)
    End
    Set @strInput =replace(@strInput,' ',' ')
    
  DECLARE @RT NVARCHAR(4000)
  DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(136)
  DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (136)
  SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệế
         ìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵý'
         +NCHAR(272)+ NCHAR(208)
  SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeee
         iiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyy'
  DECLARE @COUNTER int
  DECLARE @COUNTER1 int
  SET @COUNTER = 1
  WHILE (@COUNTER <=LEN(@strInput))
  BEGIN  
   SET @COUNTER1 = 1
    WHILE (@COUNTER1 <=LEN(@SIGN_CHARS)+1)
    BEGIN
   IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1)) 
      = UNICODE(SUBSTRING(@strInput,@COUNTER ,1) )
   BEGIN      
     IF @COUNTER=1
       SET @strInput = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1) 
       + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)-1)          
     ELSE
       SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, 1, @COUNTER-1) 
       +SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1) 
       + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)- @COUNTER)
       BREAK
        END
       SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
    END
    SET @COUNTER = @COUNTER +1
  End
 SET @strInput = replace(@strInput,' ','-')
  RETURN lower(@strInput)
End

Ví dụ: SELECT dbo.fLocDauTiengViet(N’Chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu trong C# , javascript và mssql server’) sẽ cho kết quả: chuyen-tieng-viet-co-dau-thanh-khong-dau-trong-c-javascript-va-mssql-server

Ứng dụng của hàm này bạn có thể dùng để lọc dầu các title của bài viết để tối ưu hơn đổi với các công cụ tìm kiếm

Nguồn: h m c l i p . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*