Wednesday , 17 July 2024
HOT

Lấy ngày cuối cùng của tháng trong sql server

Để tìm ra ngày cuối cùng của tháng hiện tại, bạn chỉ việc lấy ngày đầu tiên của tháng sau rồi bớt đi 1 ngày:

SELECT DATEADD(d,-1, DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0 ,GETDATE())+1, 0))

Giải thích:
– Lệnh DATEDIFF trong cùng tính số tháng tính từ thời điểm bắt đầu (01/01/1900) và tăng lên 1:

DATEDIFF(mm, 0 ,GETDATE())+1)

– Tới lệnh DATEADD cộng số tháng đó vào thời điểm 01/01/1900, sẽ được ngày đầu của tháng sau:

DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, GETDATE())+1,0))

– Và lệnh DATEADD ngoài cùng trừ thời điểm đó đi 1 ngày.

Nguồn: sqlviet[dot]com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*