Wednesday , 17 July 2024
HOT

Bài 8: Một số ví dụ sử dụng WCF

Các bài trước chúng ta đã biết các thành phần cấu thành một dịch vụ trên WCF cũng như cách xây dựng một dịch vụ WCF, đồng thời cũng đã được giới thiệu cách xây dựng chương trình ứng dụng để sử dụng các dịch vụ WCF. Trong bài cuối cùng này, chúng ta sẽ được làm quen với một số ứng dụng của dịch vụ WCF theo một số cách khác nhau:

  • Tạo ứng dụng trên Web sử dụng công nghệ AJAX làm việc với dịch vụ WCF
  • Tạo dịch vụ WCF làm việc với REST

Để tìm hiểu toàn bộ bài giảng, bạn có thể download từ link sau:

File download: Bài 8: Một số ví dụ sử dụng WCF

Source Code Example: Download

N g u ồ n : m s d n v i e t n a m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*