Wednesday , 17 July 2024
HOT

Bài 3: Address và Binding trong WCF

Những bài trước chúng ta có nói qua khái niệm về những thành phần của điểm cuối, một trong những thành phần được nhắc tới là các địa chỉ, cách chúng được sử dụng trong điểm cuối và vai trò quan trọng của chúng trong liên lạc. Như đã biết, mọi điểm cuối đều cần có một địa chỉ để các chương trình khác có thể liên lạc với nó. Thực chất một địa chỉ có ý nghĩa là khai báo “tôi đây” cho thế giới bên ngoài.

Ngoài ra trong bài này còn giới thiệu với các bạn về bindings trong Windows Communication Foundation. Bindings cũng giống như các địa chỉ là một trong ba thành phần quan trọng định nghĩa ra một điểm cuối. Các bindings quy định cách mà một điểm cuối liên lạc, đặc biệt là nó chỉ ra những yêu cầu một máy khách cần thực hiện khi kết nối tới một điểm cuối.

Để tìm hiểu toàn bộ bài giảng, bạn có thể download từ link sau:

File download: Bài 3: Address và Binding trong WCF

N g u ồ n : m s d n v i e t n a m . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*