Friday , 21 June 2024
HOT

View file pdf trong asp.net

Xây dựng ứng dụng xem file PDF (Acrobat) trên website. Bài viết này thảo luận làm thế nào để tạo ra một ASP.NET PDF User Control mà không phụ thuộc vào phần mềm Acrobat được cài đặt.

view file pdf in asp.net

1. Các khái niệm cơ bản

· Trước phải xác định có bao nhiêu trang trong 1 file PDF (PdfLibNet – xpdf)

· Dùng kỹ thuật chuyển đổi file PDF (cụ thể trang theo yêu cầu) thành hình ảnh có định dạng raster (PdfLibNet – xpdf)

· Chuyển đổi trang hiện tại muốn xem thành một tập tin hình ảnh dạng PNG

· Hiển thị các tập tin PNG lên khung control trong trang web

Một số lớp tiện ích được tạo ra hoặc được gửi từ những người lập trình khác có tiếp xúc với chức năng cần thiết từ các thư viện trợ giúp khác nhau.

· AFPDFLibUtil.vb (bao gồm các phương pháp để tạo ra trang HTML, tìm kiếm, nhận được số trang, chuyển đổi PDF sang PNG)

· ImageUtil.vb (bao gồm các phương pháp để xử lý ảnh như thay đổi kích thước, chuyển đổi, luân chuyển, vv)

· ASPPDFLib.vb (có chức năng bao bọc chung mà gọi các công nghệ cụ thể

· PDFViewer.ascx.vb (chứa mã phía sau cho các PDF Viewer User Control)

· PDFViewer.ascx (bao gồm khách hàng bên HTML / JavaScript để xem PDF User Control)

2. Sử dụng Mã

Yêu cầu cấu hình Server ASP

· Bạn phải cung cấp cho người dùng ASPNET (IISUSR hoặc ASPNET hoặc người sử dụng dịch vụ mạng quyền cho phép sửa đổi (đọc / ghi) các file PDF và thư mục render /.

· Các PDFLibNet.dll DLL phải có sẵn cho trang. Bạn có thể phải đăng ký với GAC tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn để làm cho nó có sẵn để ứng dụng.

· Hiện nay chỉ có 32 bit là hệ điều hành hỗ trợ.

Dự án này bao gồm 3 file DLL mà tất cả phải được trong cùng thư mục:

· PDFLibNET.dll

· StatefullScrollPanel.dll

· PDFViewASP.dll

Dự án này đã được thực hiện có thể do các thư viện nguồn mở. Mình xin cảm ơn các nhà phát triển PDFLibNet Antonio Sandoval và Foo Labs (xpdf) cho những nỗ lực đóng góp của họ.

Tác giả gốc: Ron Schuler
Dịch và chỉnh sửa: Dammio

Link gốc: http://www.codeproject.com/Articles/41933/ASP-NET-PDF-Viewer-User-Control-Without-Acrobat-Re

DOWNLOAD: PDFViewASP.zip

DOWNLOAD: PDFViewASPSample.zip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*