Thursday , 21 February 2019
HOT

Convert chuỗi TCVN sang Unicode và Unicode sang TCVN trong mssql

Bài viết này hướng dẫn các bạn convert chuỗi TCVN sang Unicode và ngược lại Unicode sang TCVN trong mssql

1. Hàm convert chuỗi TCVN sang Unicode


CREATE Function [dbo].[fTCVNToUnicode](
	 @strInput VARCHAR(4000))
RETURNS NVARCHAR(4000)
AS  
BEGIN 
	DECLARE @strOutput NVARCHAR(4000)
	DECLARE @TCVN CHAR(671)
	DECLARE @UNICODE CHAR(671)
	SET @TCVN = ',184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,168 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198 ,169 ,202 ,199 ,200 ,201 ,203 ,208 ,204 ,206 ,207 ,209 ,170 ,213 ,210 ,211 ,212 ,214 ,221 ,215 ,216 ,220 ,222 ,227 ,223 ,225 ,226 ,228 ,171 ,232 ,229 ,230 ,231 ,233 ,172 ,237 ,234 ,235 ,236 ,238 ,243 ,239 ,241 ,242 ,244 ,173 ,248 ,245 ,246 ,247 ,249 ,253 ,250 ,251 ,252 ,254 ,174 ,184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,161 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198 ,162 ,202 ,199 ,200 ,201 ,203 ,208 ,204 ,206 ,207 ,209 ,163 ,213 ,210 ,211 ,212 ,214 ,221 ,215 ,216 ,220 ,222 ,227 ,223 ,225 ,226 ,228 ,164 ,232 ,229 ,230 ,231 ,233 ,165 ,237 ,234 ,235 ,236 ,238 ,243 ,239 ,241 ,242 ,244 ,166 ,248 ,245 ,246 ,247 ,249 ,253 ,250 ,251 ,252 ,254 ,167 ,'
	SET @UNICODE = ',225 ,224 ,7843,227 ,7841,259 ,7855,7857,7859,7861,7863,226 ,7845,7847,7849,7851,7853,233 ,232 ,7867,7869,7865,234 ,7871,7873,7875,7877,7879,237 ,236 ,7881,297 ,7883,243 ,242 ,7887,245 ,7885,244 ,7889,7891,7893,7895,7897,417 ,7899,7901,7903,7905,7907,250 ,249 ,7911,361 ,7909,432 ,7913,7915,7917,7919,7921,253 ,7923,7927,7929,7925,273 ,193 ,192 ,7842,195 ,7840,258 ,7854,7856,7858,7860,7862,194 ,7844,7846,7848,7850,7852,201 ,200 ,7866,7868,7864,202 ,7870,7872,7874,7876,7878,205 ,204 ,7880,296 ,7882,211 ,210 ,7886,213 ,7884,212 ,7888,7890,7892,7894,7896,416 ,7898,7900,7902,7904,7906,218 ,217 ,7910,360 ,7908,431 ,7912,7914,7916,7918,7920,221 ,7922,7926,7928,7924,272 ,'
	DECLARE @COUNTER INT
	DECLARE @POSITION INT
	SET @COUNTER = 1
	SET @strOutput = ''
	WHILE (@COUNTER <= LEN(@strInput))
	BEGIN 
		SET @POSITION = CHARINDEX(','+CONVERT(CHAR(4),ASCII(SUBSTRING(@strInput, @COUNTER, 1)))+',', @TCVN, 1)
		IF @POSITION > 0
		begin       
			  SET @strOutput = @strOutput + NCHAR(CONVERT(INT,SUBSTRING(@UNICODE, @POSITION+1, 4)))
		end
		ELSE
			  SET @strOutput = @strOutput + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER, 1)
	SET @COUNTER = @COUNTER + 1
	END
	return @strOutput
END

2. Hàm convert chuỗi Unicode sang TCVN

CREATE FUNCTION Unicode2TCVN (@strInput NVARCHAR(4000))
RETURNS VARCHAR(4000)
AS
Begin
	DECLARE @strOutput NVARCHAR(4000), @COUNTER INT, @POSITION INT
	SET @COUNTER = 1 SET @strOutput = ''
	DECLARE @TCVN CHAR(671), @UNICODE CHAR(671)
	SET @TCVN = ',184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,168 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198 ,169 ,202 ,199 ,200 ,201 ,203 ,208 ,204 ,206 ,207 ,209 ,170 ,213 ,210 ,211 ,212 ,214 ,221 ,215 ,216 ,220 ,222 ,227 ,223 ,225 ,226 ,228 ,171 ,232 ,229 ,230 ,231 ,233 ,172 ,237 ,234 ,235 ,236 ,238 ,243 ,239 ,241 ,242 ,244 ,173 ,248 ,245 ,246 ,247 ,249 ,253 ,250 ,251 ,252 ,254 ,174 ,184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,161 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198 ,162 ,202 ,199 ,200 ,201 ,203 ,208 ,204 ,206 ,207 ,209 ,163 ,213 ,210 ,211 ,212 ,214 ,221 ,215 ,216 ,220 ,222 ,227 ,223 ,225 ,226 ,228 ,164 ,232 ,229 ,230 ,231 ,233 ,165 ,237 ,234 ,235 ,236 ,238 ,243 ,239 ,241 ,242 ,244 ,166 ,248 ,245 ,246 ,247 ,249 ,253 ,250 ,251 ,252 ,254 ,167 ,'
	SET @UNICODE = ',225 ,224 ,7843,227 ,7841,259 ,7855,7857,7859,7861,7863,226 ,7845,7847,7849,7851,7853,233 ,232 ,7867,7869,7865,234 ,7871,7873,7875,7877,7879,237 ,236 ,7881,297 ,7883,243 ,242 ,7887,245 ,7885,244 ,7889,7891,7893,7895,7897,417 ,7899,7901,7903,7905,7907,250 ,249 ,7911,361 ,7909,432 ,7913,7915,7917,7919,7921,253 ,7923,7927,7929,7925,273 ,193 ,192 ,7842,195 ,7840,258 ,7854,7856,7858,7860,7862,194 ,7844,7846,7848,7850,7852,201 ,200 ,7866,7868,7864,202 ,7870,7872,7874,7876,7878,205 ,204 ,7880,296 ,7882,211 ,210 ,7886,213 ,7884,212 ,7888,7890,7892,7894,7896,416 ,7898,7900,7902,7904,7906,218 ,217 ,7910,360 ,7908,431 ,7912,7914,7916,7918,7920,221 ,7922,7926,7928,7924,272 ,'
 	WHILE (@COUNTER <= LEN(@strInput))
		BEGIN
			SET @POSITION = CHARINDEX(','+CONVERT(CHAR(4),UNICODE(SUBSTRING(@strInput, @COUNTER, 1)))+',', @UNICODE, 1)
			IF @POSITION > 0
				Begin 
					SET @strOutput = @strOutput + CHAR(CONVERT(INT,SUBSTRING(@TCVN, @POSITION+1, 4)))
				End 
			Else 
			SET @strOutput = @strOutput + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER, 1)
			SET @COUNTER = @COUNTER + 1
		END
	RETURN @strOutput
END

Nguồn: h m c l i p . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in MSSQL Server (1 of 26 articles)


Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị  nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực...