Wednesday , 20 February 2019
HOT

Lấy ngày cuối cùng của tháng trong sql server

Để tìm ra ngày cuối cùng của tháng hiện tại, bạn chỉ việc lấy ngày đầu tiên của tháng sau rồi bớt đi 1 ngày:

SELECT DATEADD(d,-1, DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0 ,GETDATE())+1, 0))

Giải thích:
- Lệnh DATEDIFF trong cùng tính số tháng tính từ thời điểm bắt đầu (01/01/1900) và tăng lên 1:

DATEDIFF(mm, 0 ,GETDATE())+1)

- Tới lệnh DATEADD cộng số tháng đó vào thời điểm 01/01/1900, sẽ được ngày đầu của tháng sau:

DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, GETDATE())+1,0))

- Và lệnh DATEADD ngoài cùng trừ thời điểm đó đi 1 ngày.

Nguồn: sqlviet[dot]com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in MSSQL Server (1 of 26 articles)


Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị  nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực...