Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: last date

Lấy ngày cuối cùng của tháng trong sql server

Để tìm ra ngày cuối cùng của tháng hiện tại, bạn chỉ việc lấy ngày đầu tiên của tháng sau rồi bớt đi 1 ngày: SELECT DATEADD(d,-1, DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0 ,GETDATE())+1, 0)) Giải thích: – Lệnh DATEDIFF trong cùng tính số tháng tính từ thời điểm bắt đầu (01/01/1900) và tăng lên 1: DATEDIFF(mm, 0 ,GETDATE())+1) – Tới lệnh DATEADD ... Read More »