Thursday , 21 February 2019
HOT

Hàm Split trong MSSQL server

Trong SQL không có hàm Split nhưng ta cũng có thể xây dựng hàm này để áp dụng, Kết quả trả về của hàm này là một bảng


CREATE FUNCTION [dbo].[fnSplit](
	@strInput NVARCHAR(4000),
	@char char(1)) 
RETURNS @Tbl TABLE (id int IDENTITY(1,1),part NVARCHAR(1000))
AS
BEGIN
	DECLARE @SubStr NVARCHAR(100), @i INT

	SET @i = CHARINDEX(@char, @strInput, 0)
	WHILE @i > 0
	BEGIN
		SET @SubStr = LEFT(@strInput,@i-1)
		INSERT INTO @Tbl
		SELECT @SubStr
		SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, @i+1,4000)
		SET @i = CHARINDEX(@char, @strInput, 0)
	END	
	INSERT INTO @Tbl
	SELECT LTRIM(RTRIM(@strInput))
	RETURN
END

Nguồn: h m c l i p . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in MSSQL Server (1 of 26 articles)


Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị  nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực...