Friday , 21 June 2024
HOT

Chuyển đổi đối tượng qua JSON text trong C#

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn chuyển đổi từ JSON text qua đối tượng và cách truy xuất dữ liệu, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều ngược lại, chuyển đổi đối tượng qua JSON text:

Giả sử ta đã lấy dự liệu của 1 sinh viên, ta cần chuyển đổi qua dạng json text:

using System.Web.Script.Serialization;

sinhvien s1= new sinhvien();
s1= getSinhVienByID(1234);

JavaScriptSerializer jss = new JavaScriptSerializer();
string jsonText = jss.Serialize(s1);
Console.WriteLine(jsonText );

Output:

{
   "hoten": "Luong Cong Chien", 
   "masv": "123456", 
   "ngaysinh": "01/02/1987",
   "diachi":{"sonha":"123","quan":"govap"},
   "diemthi":[{"mon":"toan","diem":"10"},{"mon":"ly","diem":"9"},{"mon":"hoa","diem":"8"}]
}

Nguồn: chiencong.com , vui lòng ghi rõ nguồn gốc của bài viết này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*