Wednesday , 20 February 2019
HOT

Sử dụng Session trong file ASHX

Nếu bạn sử dụng file aspx thì không cần quan tâm đến vấn đề này, nhưng nếu bạn sử dụng file ashx thì mặc định Session state không được implement, Để sử dụng Session trong file ashx bạn phải implement interface IReadOnlySessionState

<% @ webhandler language="C#" class="DownloadHandler" %>
 
using System;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
 
public class DownloadHandler : IHttpHandler, IReadOnlySessionState
{
   public bool IsReusable { get { return true; } }
   
   public void ProcessRequest(HttpContext ct)
   {
       ct.Response.Write(ct.Session["sessionname"]);
   }
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in MSSQL Server (1 of 26 articles)


Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị  nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực...