Sunday , 19 May 2024
HOT

Tag Archives: session state

Sử dụng Session trong file ASHX

Nếu bạn sử dụng file aspx thì không cần quan tâm đến vấn đề này, nhưng nếu bạn sử dụng file ashx thì mặc định Session state không được implement, Để sử dụng Session trong file ashx bạn phải implement interface IReadOnlySessionState using System; using System.Web; using System.Web.SessionState; public class DownloadHandler : IHttpHandler, IReadOnlySessionState { public bool IsReusable { get ... Read More »