Tuesday , 19 February 2019
HOT

Dùng JQuery để gọi ASP.NET Handler (ASHX)

ASP.NET Handler được dùng để trả về cho client một nội dung động từ QueryString (bạn có thể trả về dạng Image,Xml,JSON hoặc file văn bản …)

Tại sao phải sử dụng file ASHX mà không phải là ASPX?

- Nhanh hơn: khi bạn sử dụng file Ashx để trả dữ liệu về cho client sẽ nhanh hơn từ 5–>10%
khi bạn sử dụng file aspx vì file ashx chỉ sử lý 1 sự kiện duy nhất đó là ProcessRequest.

Viết Code JQuery để post dữ liệu lên ASHX

<script language="javascript" type="text/javascript" src="Scripts/jquery-1.4.1.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
$(function () { 
$("#btnSay").click(function () 
{
 $.post("Hello.ashx", 
{ txtName: $("#txtName").val() }, function (result) { alert(result); });        
});    
})
;</script>

Html Code

<input type="text" name="txtName" id="txtName" /><input type="button" name="btnSay" id="btnSay" value="Say" />

Viết Code trong file ASHX để trả dữ liệu về cho client

public void ProcessRequest(HttpContext context)
{
  context.Response.ContentType = "text/plain";    
  context.Response.Write("Hello " + context.Request["txtName"]);
}

Kết quả khi click vào nút btnSaySource : dev[dot]meotom[dot]net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in MSSQL Server (1 of 26 articles)


Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị  nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực...