Friday , 21 June 2024
HOT

Thống kê truy cập website trong asp.net sử dụng database

Trong bài viết trước “Thống kê truy cập website trong asp.net sử dụng global.asax” tôi đã hướng dẫn bạn thống kê truy cập website qua text. Có bạn gửi yêu cầu viết bài thống kế truy cập website sử dụng database. Đáp ứng yêu cầu trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một bộ đếm thống kê truy cập website đầy đủ bằng asp.net – C# sử dụng SQL server.

Trong bài viết này tôi hướng dẫn bạn thống kê số truy cập Hôm nay, Hôm qua, Tuần này, … Đây là hình ảnh minh họa kết quả khi bạn thực hiện theo bài viết này:

thống kê truy cập website asp.net sử dụng database

Để làm được bạn cần tạo một bảng TB_ThongKe như sau:


CREATE TABLE [dbo].[TB_ThongKe](
	[MaTB] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[ThoiGian] [datetime] NOT NULL,
	[SoTruyCap] [bigint] NOT NULL,
)

Tiếp theo bạn cần viết một Store Procedure để thực hiện việc thông kê như sau:


CREATE PROCEDURE [dbo].[spThongKe_Edit]
AS
BEGIN
	DECLARE @SoTruyCapGanNhat bigint
	DECLARE @Count int
	SELECT @Count=Count(*) FROM TB_ThongKe ttk
	IF @Count IS NULL SET @Count=0
	IF @Count=0
		INSERT INTO TB_ThongKe(ThoiGian, SoTruyCap)
		VALUES (GetDate(),1)
	ELSE
		BEGIN
			
			DECLARE @ThoiGianGanNhat datetime
			SELECT @SoTruyCapGanNhat=ttk.SoTruyCap, @ThoiGianGanNhat=ttk.ThoiGian
			 FROM TB_ThongKe ttk WHERE ttk.MaTB=(SELECT Max(ttk2.MaTB) FROM TB_ThongKe ttk2)
			IF @SoTruyCapGanNhat IS NULL SET @SoTruyCapGanNhat=0
			IF @ThoiGianGanNhat IS NULL SET @ThoiGianGanNhat=getdate()
			-- Kiểm tra xem lần truy cập này có phải đã sang ngày mới không (Qua thời điểm 12h00)
			-- Nếu chưa sang ngày mới thì cập nhật lại SoTruyCap
			IF Day(@ThoiGianGanNhat)=Day(GETDATE())
				BEGIN
					UPDATE TB_ThongKe
					SET
						SoTruyCap = @SoTruyCapGanNhat+1,
						ThoiGian = GetDate()
						
					WHERE MaTB=(SELECT Max(ttk2.MaTB) FROM TB_ThongKe ttk2)
				END
				-- Nếu đã sang ngày mới thì thêm mới bản ghi, SoTruyCap bắt đầu lại là 1
			ELSE
				BEGIN
					INSERT INTO TB_ThongKe(ThoiGian, SoTruyCap)
					VALUES (GetDate(),1)
				END
		END
 
		-- Thống kê Hom nay, Hom qua, Tuan nay, Tuan Truoc, Thang nay, Thang Truoc
		DECLARE @HomNay INT
		SET @HomNay = datepart(dw, GetDate())
		SELECT @SoTruyCapGanNhat=ttk.SoTruyCap, @ThoiGianGanNhat=ttk.ThoiGian
			 FROM TB_ThongKe ttk WHERE ttk.MaTB=(SELECT Max(ttk2.MaTB) FROM TB_ThongKe ttk2)
		--Tính SoTruyCapHomQua
		DECLARE @SoTruyCapHomQua bigint
		SELECT @SoTruyCapHomQua=isnull(SoTruyCap,0) FROM TB_ThongKe 
			WHERE CONVERT(nvarchar(20),ThoiGian,103)=CONVERT(nvarchar(20),GETDATE()-1,103)
		IF @SoTruyCapHomQua IS null SET @SoTruyCapHomQua=0
		-- Tính Ngày đầu tuần này
		DECLARE @DauTuanNay datetime
		SET @DauTuanNay= DATEADD(wk, DATEDIFF(wk, 6, GetDate()), 6)
		-- Tính Ngày đầu của tuần trước Tính từ thời điểm 00:00:))
		DECLARE @NgayDauTuanTruoc datetime
		SET @NgayDauTuanTruoc = Cast(CONVERT(nvarchar(30),DATEADD(dd, -(@HomNay+6), GetDate()),101) AS datetime)
		-- Tính ngày cuối tuần trước tính đến 24h ngày cuối tuần 
		DECLARE @NgayCuoiTuanTruoc datetime
		SET @NgayCuoiTuanTruoc = Cast(CONVERT(nvarchar(30),DATEADD(dd, -@HomNay, GetDate()),101) +' 23:59:59' AS datetime)
		
		-- Tính số truy cập tuần này
		DECLARE @SoTruyCapTuanNay bigint
		SELECT @SoTruyCapTuanNay=isnull(Sum(SoTruyCap),0) FROM TB_ThongKe ttk 
			WHERE ttk.ThoiGian BETWEEN @DauTuanNay AND getdate()
		 
		-- Tính số truy cập tuần trước
		DECLARE @SoLanTruyCapTuanTruoc bigint
		SELECT @SoLanTruyCapTuanTruoc=isnull(sum(SoTruyCap),0) FROM TB_ThongKe ttk 
			WHERE ttk.ThoiGian BETWEEN @NgayDauTuanTruoc AND @NgayCuoiTuanTruoc
		
		-- Tính số truy cập tháng này
		DECLARE @SoTruyCapThangNay bigint 
		SELECT @SoTruyCapThangNay=isnull(Sum(SoTruyCap),0)
			FROM TB_ThongKe ttk WHERE MONTH(ttk.ThoiGian)=MONTH(GETDATE())
		
		-- Tính số truy cập tháng trước
		DECLARE @SoTruyCapThangTruoc bigint 
		SELECT @SoTruyCapThangTruoc=isnull(Sum(SoTruyCap),0)
			FROM TB_ThongKe ttk WHERE MONTH(ttk.ThoiGian)=MONTH(GETDATE())-1
		
		-- Tính tổng số
		DECLARE @TongSo bigint
		SELECT @TongSo=isnull(Sum(SoTruyCap),0) FROM TB_ThongKe ttk
		
		SELECT @SoTruyCapGanNhat AS HomNay, 
		@SoTruyCapHomQua AS HomQua,
		@SoTruyCapTuanNay AS TuanNay, 
		@SoLanTruyCapTuanTruoc AS TuanTruoc, 
		@SoTruyCapThangNay AS ThangNay, 
		@SoTruyCapThangTruoc AS ThangTruoc,
		@TongSo AS TatCa
END

Đọc Store trên có thể bạn sẽ hơi khó hiểu nếu bạn không thành thạo lập trình với SQL. Trước tiên bạn cần kiểm tra xem nếu chưa có dữ liệu thì thêm mới. Và nếu lượt truy cập tiếp theo là thời gian bắt đầu sang ngày tiếp theo bạn lại thực hiện thêm bản ghi vào bảng TB_ThongKe. các trường hợp khác đều cập nhật dữ liệu với bản ghi cuối của TB_ThongKe
Để thực hiện thống kê bạn cần viết công thức tính các số liệu của
– Hôm nay=Tổng số truy cập của ngày hiện tại (Lấy giờ hệ thống của Database Server)
– Hôm qua=Tổng số truy cập của ngày gần nhất khác hôm qua
– Tuần này: Tổng số truy cập của các ngày trong tuần hiện tại => bạn cần tính đầu tuần và cuối tuần này là ngày nào và tình tổng theo đều kiện BETWEEN (Bạn chú ý là cần lấy dữ liệu ngày đầu tuần bắt đầu từ 00:00:00 và đến 23:59:59 của ngày cuối tuần).
– Tuần trước: Tổng số truy cập của các ngày của tuần trước => bạn cần tính đầu tuần và cuối tuần trước là ngày nào và tình tổng theo đều kiện BETWEEN (Bạn chú ý là cần lấy dữ liệu ngày đầu tuần bắt đầu từ 00:00:00 và đến 23:59:59 của ngày cuối tuần).
– Các điều kiện tháng này, tháng trước, tổng số cũng tương tự
*** Qua đây bạn cũng biết cách xác định được ngày đầu và ngày cuỗi của Tuần này, tuần trước, … Tôi nghĩ là nó khá hay với ai thường lập trình trên SQL để tính toán dữ liệu liên quan đến ngày tháng

Bạn tạo trong App_Code class DataBindSQL.cs để thực hiện kết nối và trả về dữ liệu DataTable như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
public class DataBindSQL
{
  public DataBindSQL()
  {
  }
  //Hàm thực thi và trả về DataTable
  public DataTable TableThongKe()
  {
    DataTable dtb = new DataTable();
    // Khai báo chuỗi kết nối
    string ConnectionString =
    @"Server =.\SQL2005;Initial Catalog=QuanLyThuVien;User ID=sa;Password=sa";
    SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConnectionString);
    try
    {
       // Mở kết nối
      Conn.Open();
      DataSet ds = new DataSet();
      SqlCommand cmdUpd = new SqlCommand("spThongKe_Edit", Conn);
      cmdUpd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmdUpd);
      // Đổ dữ liệu vào DataSet
      da.Fill(ds);
      dtb = ds.Tables[0];
    }
    catch { }
    finally
    {
      if (Conn.State == ConnectionState.Open)
        Conn.Close();
      Conn.Dispose();
    }
    return dtb;
  }
}

Tiếp theo bạn viết trong Global.asax nội dung như sau:

<%@ Application Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<script runat="server">
  void Application_Start(object sender, EventArgs e) 
  {
    // Code that runs on application startup
    Application["HomNay"] = 0;
    Application["HomQua"] = 0;
    Application["TuanNay"] = 0;
    Application["TuanTruoc"] = 0;
    Application["ThangNay"] = 0;
    Application["ThangTruoc"] =0;
    Application["TatCa"] = 0;
    Application["visitors_online"] = 0;
  }
  
  void Application_End(object sender, EventArgs e) 
  {
    // Code that runs on application shutdown
  }
  void Application_Error(object sender, EventArgs e) 
  { 
    // Code that runs when an unhandled error occurs
  }
  void Session_Start(object sender, EventArgs e)
  {
    Session.Timeout = 150;
    Application.Lock();
    Application["visitors_online"] = Convert.ToInt32(Application["visitors_online"]) + 1;
    Application.UnLock();
    try
    {
      DataBindSQL mThongKe = new DataBindSQL();
      DataTable dtb = mThongKe.TableThongKe();
      if (dtb.Rows.Count > 0)
      {
        Application["HomNay"] = long.Parse("0" + dtb.Rows[0]["HomNay"]).ToString("#,###");
        Application["HomQua"] = long.Parse("0" + dtb.Rows[0]["HomQua"]).ToString("#,###");
        Application["TuanNay"] = long.Parse("0" + dtb.Rows[0]["TuanNay"]).ToString("#,###");
        Application["TuanTruoc"] = long.Parse("0" + dtb.Rows[0]["TuanTruoc"]).ToString("#,###");
        Application["ThangNay"] = long.Parse("0" + dtb.Rows[0]["ThangNay"]).ToString("#,###");
        Application["ThangTruoc"] = long.Parse("0" + dtb.Rows[0]["ThangTruoc"]).ToString("#,###");
        Application["TatCa"] = long.Parse("0" + dtb.Rows[0]["TatCa"]).ToString("#,###");
      }
      dtb.Dispose();
      mThongKe = null;
    }
    catch { }

  }
  void Session_End(object sender, EventArgs e) 
  {
    Application.Lock();
    Application["visitors_online"] = Convert.ToUInt32(Application["visitors_online"]) - 1;
    Application.UnLock();
  }
</script>

Vậy ở nơi bạn cần hiển thị thống kế bạn chỉ cần đưa các giá trị Application[“HomNay”], Application[“HomQua”] ,… Tương ứng. Bạn nên xây dựng một UserControl (ucThongKe.ascx) nội dung như sau


<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ucThongKe.ascx.cs" Inherits="ucThongKe" %>
<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" Width="250px" GroupingText="Thống kê truy cập">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" Width="250px" >
    
    <tr>
      <td style="width:50%; padding-left:10px">
        <img src="Common/Images/Import.png" /> Đang onlien:</td>
      <td style="width:50%">
        <% =Application["visitors_online"].ToString()%></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width:50%; padding-left:10px">
        <img src="Common/Images/25.png" />Hôm nay:</td>
      <td style="width:50%">
         <% =Application["HomNay"].ToString() %></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width:50%; padding-left:10px">
        <img src="Common/Images/25.png" /> Hôm qua:</td>
      <td style="width:50%">
         <% =Application["HomQua"].ToString() %></td>
    </tr>
    
     
    <tr>
      <td style="width:50%; padding-left:10px">
        <img src="Common/Images/AddUser.jpg" /> Tuần này:</td>
      <td style="width:50%">
         <% =Application["TuanNay"].ToString() %></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width:50%; padding-left:10px">
        <img src="Common/Images/AddUser.jpg" /> Tuần trước:</td>
      <td style="width:50%">
         <% =Application["TuanTruoc"].ToString() %></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width:50%; padding-left:10px">
        <img src="Common/Images/User.png" /> Tháng này:</td>
      <td style="width:50%">
         <% =Application["ThangNay"].ToString() %></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width:50%; padding-left:10px">
        <img src="Common/Images/User.png" /> Tháng trước:</td>
      <td style="width:50%">
         <% =Application["ThangTruoc"].ToString() %></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width:50%; padding-left:10px">
        <img src="Common/Images/02.jpg" />Tất cả:</td>
      <td style="width:50%">
         <% =Application["TatCa"].ToString()%></td>
    </tr>
  </table>
 </asp:Panel>

Khi đã viết xong UserControl trong trang asp.net bạn chỉ cần kéo thả control này vào và chạy.

Chúc các bạn thành công

Nguồn: h m c l i p . n e t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*