Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tối ưu hóa website bằng cách sử dụng .htaccess Mod_Gzip và Mod_Deflate

Bằng việc sử dụng mod gzip và mod deflate website của bạn sẽ load nhanh hơn, đồng thời sẽ tốn ít băng thông hơn.

Cách 1: Sử dụng Module Mod_Gzip

Yêu cầu: Web Hosting của bạn phải hỗ trợ Module này.
Dưới đây là đoạn code mà bạn sẽ chèn vào file .htaccess

<ifModule mod_gzip.c>
 mod_gzip_on Yes
 mod_gzip_dechunk Yes
 mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
 mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
 mod_gzip_item_include mime ^text/.*
 mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
 mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
 mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>
[br] [br]

Cách 2: Sử dụng Module Mod_Deflate

Với những bạn xài host nền tảng Apache 2.0 thì có 1 module khác được tích hợp sẵn trong Apache là mod_deflate.
Chèn đoạn code sau vào file .htaccess của bạn

# BEGIN Compress text files
<IfModule mod_deflate.c>
 <FilesMatch ".(css|js|x?html?|php)$">
  SetOutputFilter DEFLATE
 </FilesMatch>
</IfModule>
# END Compress text files
# BEGIN Expire headers
<IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive On
 ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
 ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
 ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
 ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
 ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
 ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
 ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</IfModule>
# END Expire headers
# BEGIN Cache-Control Headers
<IfModule mod_headers.c>
 <FilesMatch ".(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
 </FilesMatch>
 <FilesMatch ".(css)$">
  Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
 </FilesMatch>
 <FilesMatch ".(js)$">
  Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
 </FilesMatch>
 <FilesMatch ".(x?html?|php)$">
  Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
 </FilesMatch>
</IfModule>
# END Cache-Control Headers
# BEGIN Turn ETags Off
<IfModule mod_headers.c>
 Header unset ETag
</IfModule>
FileETag None
# END Turn ETags Off
# BEGIN Remove Last-Modified Header
<IfModule mod_headers.c>
 Header unset Last-Modified
</IfModule>
# END Remove Last-Modified Header
[br] [br] Chúc các bạn thành công

Theo T o p w e b v i e t . c o m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*