Wednesday , 17 July 2024
HOT

Tag Archives: split

Hàm Split trong MSSQL server

Trong SQL không có hàm Split nhưng ta cũng có thể xây dựng hàm này để áp dụng, Kết quả trả về của hàm này là một bảng CREATE FUNCTION [dbo].[fnSplit]( @strInput NVARCHAR(4000), @char char(1)) RETURNS @Tbl TABLE (id int IDENTITY(1,1),part NVARCHAR(1000)) AS BEGIN DECLARE @SubStr NVARCHAR(100), @i INT SET @i = CHARINDEX(@char, @strInput, 0) WHILE @i > 0 BEGIN ... Read More »