Wednesday , 17 July 2024
HOT

Cấu hình IP trong Windows bằng command line

Để cấu hình IP cho một máy trên Windows, hầu như tất cả chúng ta đều đã quen với giao diện của My Network Places và ngay cả trong giáo trình học của Windows (MCSA chẳng hạn) cũng không giới thiệu cách config IP bằng command line, có lẽ nó đã đi vào dĩ vãng với DOS. Nhưng với những người thích gõ hay đã quen config mạng trên Linux thì luôn có câu hỏi là không lẽ trên Windows không config IP bằng command line được? Câu trả lời là trình netsh.

 

1. Cấu hình TCP/IP
Vào cửa sổ command promt (Start>Run> gõ vào “cmd” với Win 2000, XP, 2003 hoặc “command” với Win 98,Me). Sau đó gõ lệnh sau vào:

 

netsh //xuất hiện dấu nhắc của netsh
interface IP

Bây giờ dấu nhắc có dạng: netsh>interface ip>
Gõ tiếp

 

/*set IP:*/
set address local static 192.168.2.2 255.255.255.0
// nếu dùng DHCP:
set address name= “Local Area Connection” source=dhcp
/*set DNS Server:*/
set DNS “Local Area Connection” static 192.168.2.1
//nếu dùng DHCP:
set dns name= “Local Area Connection” source=dhcp
/*set WINS address*/
set wins name= “Local Area Connection“ source=dhcp
//hoặc
set wins “Local Area Connection“ static 192.168.2.1

Câu lệnh

 

netsh interface ip set address name=”Local Area Connection” static 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.1 1

Thiết lập thông tin cho interface tên “Local Area Connection”: IP 192.168.0.100, netmask 255.255.255.0, default gw: 192.168.0.1, metric: 1.

 

2. Sử dụng network profile với netsh
Trường hợp sử dụng máy tính di chuyển qua nhiều nơi, mỗi nơi có một cấu hình IP tĩnh khác nhau thì ta có thể sử dụng netsh để chuyển đổi giữa các cấu hình như sau:

 

Đầu tiên, kết nối máy tính vào địa điểm 1, cấu hình IP hoàn chỉnh xong export cấu hình ra một file text như sau:

 

netsh -c interface dump > c:\location1.txt

Khi di chuyển đến địa điểm 2, ta cũng cấu hình IP hoàn chỉnh rồi export tương tự:

 

netsh -c interface dump > c:\location2.txt

Dĩ nhiên số địa điểm có thể sẽ không giới hạn ở 2, thao tác vẫn làm tương tự.
Bây giờ ta sẽ import cấu hình TCP/IP khi đến từng địa điểm thích hợp bằng netsh:

 

netsh -f c:\location1.txt
hay
netsh -f c:\location2.txt

Ta cũng có thể dùng exec thay cho -f:

 

netsh exec c:\location2.txt

Thoát khỏi netsh: exit
Xong gõ ipconfig /all kiểm tra lại xem ép phê chưa. Lưu ý:
– Đừng quên ? của windows để biết thêm chi tiết ở từng tập lệnh
– Gõ ipconfig /all không thấy hiện IP lên, xem lại kết nối mạng đã hoạt động chưa

 

N g u ồ n: k y t h u a t m a y t i n h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*