Friday , 22 February 2019
HOT

Tối ưu hóa website bằng cách sử dụng .htaccess Mod_Gzip và Mod_Deflate

Bằng việc sử dụng mod gzip và mod deflate website của bạn sẽ load nhanh hơn, đồng thời sẽ tốn ít băng thông hơn.Cách 1: Sử dụng Module Mod_Gzip

Yêu cầu: Web Hosting của bạn phải hỗ trợ Module này.
Dưới đây là đoạn code mà bạn sẽ chèn vào file .htaccess

<ifModule mod_gzip.c>
 mod_gzip_on Yes
 mod_gzip_dechunk Yes
 mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
 mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
 mod_gzip_item_include mime ^text/.*
 mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
 mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
 mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>
[br] [br]

Cách 2: Sử dụng Module Mod_Deflate

Với những bạn xài host nền tảng Apache 2.0 thì có 1 module khác được tích hợp sẵn trong Apache là mod_deflate.
Chèn đoạn code sau vào file .htaccess của bạn

# BEGIN Compress text files
<IfModule mod_deflate.c>
 <FilesMatch ".(css|js|x?html?|php)$">
  SetOutputFilter DEFLATE
 </FilesMatch>
</IfModule>
# END Compress text files
# BEGIN Expire headers
<IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive On
 ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
 ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
 ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
 ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
 ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
 ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
 ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</IfModule>
# END Expire headers
# BEGIN Cache-Control Headers
<IfModule mod_headers.c>
 <FilesMatch ".(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
 </FilesMatch>
 <FilesMatch ".(css)$">
  Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
 </FilesMatch>
 <FilesMatch ".(js)$">
  Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
 </FilesMatch>
 <FilesMatch ".(x?html?|php)$">
  Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
 </FilesMatch>
</IfModule>
# END Cache-Control Headers
# BEGIN Turn ETags Off
<IfModule mod_headers.c>
 Header unset ETag
</IfModule>
FileETag None
# END Turn ETags Off
# BEGIN Remove Last-Modified Header
<IfModule mod_headers.c>
 Header unset Last-Modified
</IfModule>
# END Remove Last-Modified Header
[br] [br] Chúc các bạn thành công

Theo T o p w e b v i e t . c o m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in MSSQL Server (1 of 26 articles)


Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị  nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực...