Monday , 20 May 2024
HOT

Ngăn chặn website khác sử dụng hình ảnh trong website của bạn bằng mod_rewrite trong Apache

Website của bạn lưu trữ và sử dụng rất nhiều hình ảnh trong các bài viết. Và một số website khác copy các bài viết từ website của bạn, sử dụng link của các bức ảnh đó. Điều này khiến bạn tiêu tốn rất nhiều băng thông hàng tháng, và hạn chế tốc độ của website bạn. Vậy làm sao để ngăn cản việc “leech link” này?. Có rất nhiều cách để ngăn chặn việc lấy link trong trường hợp trên: bạn có thể sử dụng file .htacess hoặc cấu hình lại file httpd.conf bằng cách thêm các dòng code bên dưới đây vào.
[br] [br]

Chú ý: Mod Rewrite của Apache cần phải được bật.
[br] Bạn tiến hành mở file httpd.conf hoặc file .htaccess trên server/hosting.
[br]

Thêm đoạn mã này vào:

[br]


SetEnvIfNoCase Referer "^http://tenwebsite.com/" banimages=1
SetEnvIfNoCase Referer "^http://tenwebsite.com/" banimages=1
SetEnvIfNoCase Referer "^$" banimages=1

Order Allow,Deny
Allow from env=banimages=1

[br]

hoặc bạn cũng có thể sử dụng một đoạn mã đơn giản khác:

[br]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?tenwebsite.com/.*$ [NC] RewriteRule ^.*.(bmp|tif|gif|jpg|jpeg|jpe|png)$ - [F]

[br]

Hoặc bạn có thể hiển thị file mặc định khi ai đó có ý định chôm hình ảnh từ web của bạn.
[br] Để làm được điều này, bạn sử dụng đoạn mã sau:

[br]
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?chiencong.com/.*$ [NC] RewriteRule .*.(gif|jpe?g|png)$ http://www.chiencong.com/banner.gif [R,NC,L]

[br]

Lưu ý: các bạn thay các địa chỉ web trên bằng địa chỉ website của bạn
[br] Chúc bạn thành công

T h e o : K h a n h . c o m . v n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*