Wednesday , 20 February 2019
HOT

Thay thế một ký tự trong chuỗi sử dụng javascript – replace a character from string in javascript

Trong C# việc thay thế 1 ký tự trong chuỗi rất đơn giản, nhưng trong javascript thì khác, ví dụ sau đây giúp bạn thay thế 1 ký tự bất kỳ trong chuỗi bằng 1 ký tự khác:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Click the button to replace "blue" with "red" in the paragraph below:</p>

<p id="demo">10.000.000</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<script>
function myFunction()
{
var str=document.getElementById("demo").innerHTML; 
var n=str.replace(/[.]/g, '');
document.getElementById("demo").innerHTML=n;
}
</script>

</body>
</html>

Nếu bạn muốn thay thế 2 ký tự, liền nhau thì chỉ việc cho vào trong dấu [], ví dụ 2 ký tự ab : replace(/[a][b]/g, ”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in MSSQL Server (1 of 26 articles)


Trong ứng dụng khi cần tương tác với database, có lẽ một cách làm rất phổ biến là tạo lập một chuỗi chứa lệnh SQL, ghép các giá trị  nhập vào của người dùng thành một lệnh SQL hoàn chỉnh, rồi thực...