Friday , 22 February 2019
HOT

MSSQL Server

Kỹ thuật phân trang dữ liệu trong SQL server sử dụng cho Asp.net

Phân trang dữ liệu là đề tài được nói đến khá nhiều, Nếu dữ liệu của bạn ít bạn có thể dùng Tools có sẵn của Visual Studio, Nhưng có điều với các công cụ có sẵn này khi bạn dùng thì lệnh truy vấn dữ liệu bạn luôn phải truy vấn toàn bộ và Bind vào một control, như ... Read More »

Chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu trong C# , javascript và mssql server

Trong khi lập trình có khi bạn cần lọc dấu chuỗi tiếng việt (Unicode) thành chuỗi không dấu. Ví dụ trong Form đăng nhập hoặc đăng ký thành viên bạn không muốn TenDangNhap có dấu, hoặc các liên kết không dấu, Tôi sẽ giới thiệu các hàm lọc dấu trong C#, javascript và SQL Server 1. Hàm lọc dấu tiếng ... Read More »

Hàm Split trong MSSQL server

Trong SQL không có hàm Split nhưng ta cũng có thể xây dựng hàm này để áp dụng, Kết quả trả về của hàm này là một bảng CREATE FUNCTION [dbo].[fnSplit]( @strInput NVARCHAR(4000), @char char(1)) RETURNS @Tbl TABLE (id int IDENTITY(1,1),part NVARCHAR(1000)) AS BEGIN DECLARE @SubStr NVARCHAR(100), @i INT SET @i = CHARINDEX(@char, @strInput, 0) WHILE @i > 0 BEGIN ... Read More »

Convert chuỗi TCVN sang Unicode và Unicode sang TCVN trong mssql

Bài viết này hướng dẫn các bạn convert chuỗi TCVN sang Unicode và ngược lại Unicode sang TCVN trong mssql 1. Hàm convert chuỗi TCVN sang Unicode CREATE Function [dbo].[fTCVNToUnicode]( @strInput VARCHAR(4000)) RETURNS NVARCHAR(4000) AS BEGIN DECLARE @strOutput NVARCHAR(4000) DECLARE @TCVN CHAR(671) DECLARE @UNICODE CHAR(671) SET @TCVN = ',184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,168 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198 ,169 ... Read More »

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 bằng hình ảnh

Sau khi đăng nhập với quyền quản trị (admin) bạn bắt đầu cài đặt SQL Server 2008, sau khi chạy file Setup.exe nó sẽ ra thế này, bạn chọn tiếp “Tab” Installation, chọn New SQL Server Stand-alone installation or add features to an existing installation Chờ Setup check các điều kiện cần thiết trước khi cài đặt Sau khi ấn vào OK Setup ... Read More »