Friday , 21 June 2024
HOT

Cách tính License SQL Server 2012

Trong phiên bản SQL Server 2012, cách tính license vẫn dựa trên cách tính license ở phiên bản SQL Server 2008 R2 trước đây, với 1 số điểm thay đổi nhỏ.

Sẽ có 3 bản (edition) chính trong SQL Server 2012:

  • Enterprise: cho việc phát triển những cơ cở dữ liệu của những ứng dụng quan trọng và kho dữ liệu với quy mô lớn
  • Business Intelligence: Đây là bản edition mới xuất hiện trong SQL Server 2012. Bản edition này bao gồm tất cả các tính năng trong bản Standard và tích hợp thêm các tính năng về self-service BI
  • Standard: cho những cơ sở dữ liệu cơ bản, cung cấp khả năng tạo báo cáo và phân tích dữ liệu

Các bản edition trước đây vẫn được hỗ trợ như: Web, Developer, Express.

SQL Server 2012 tiếp tục cung cấp 2 cách tính licence khác nhau:

  • Dựa trên số lượng user hay device (Server + CAL)
  • Dựa trên khả năng xử lý của server (Core-Based).

1. SERVER + CLIENT ACCESS LICENSE (CAL)

Cách tính này áp dụng cho 2 bản edition Standard và Business Intelligence, bản edition Enterprise không hỗ trợ.

Trong cách tính này, cứ mỗi Server cài đặt SQL Server (physical hoặc virtual) sẽ phải mua 1 license cho Server đó. Mỗi user (hoặc device) muốn truy cập vào Server sẽ phải mua 1 CAL. 1 CAL này có thể dùng chung cho user đó truy cập vào những SQL Server (đã mua license) khác.

Giá cho mỗi CAL trong SQL Server 2012 tăng khoảng 27%.

2. CORE-BASED

Cách tính này có thể áp dụng cho 2 bản edition là Enterprise và Standard.

Thay vì đơn vị tính là Processor (vi xử lý) như các phiên bản trước, SQL Server 2012 tính theo đơn vị là Core (nhân). Các tính này chính xác hơn và không phụ thuộc vào mô hình triển khai SQL Server: on-premise, virtual hay cloud.

Để mua license cho 1 physical server, phải mua tất cả các Core có trên server và phải mua tối thiểu 4 Core cho mỗi Processor.

Như vậy, với 2 cách tính licence trên, kết hợp với các chính sách bán hàng và trợ giá của Microsoft, các khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn để có thể mua SQL Server 2012 với chi phí hợp lý nhất.

Nguồn: q u a n g n h a t 1 4 0 1 .w o r d p r e s s . c o m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*