Monday , 20 May 2024
HOT

Tag Archives: TCVN to Unicode

Convert chuỗi TCVN sang Unicode và Unicode sang TCVN trong mssql

Bài viết này hướng dẫn các bạn convert chuỗi TCVN sang Unicode và ngược lại Unicode sang TCVN trong mssql 1. Hàm convert chuỗi TCVN sang Unicode CREATE Function [dbo].[fTCVNToUnicode]( @strInput VARCHAR(4000)) RETURNS NVARCHAR(4000) AS BEGIN DECLARE @strOutput NVARCHAR(4000) DECLARE @TCVN CHAR(671) DECLARE @UNICODE CHAR(671) SET @TCVN = ',184 ,181 ,182 ,183 ,185 ,168 ,190 ,187 ,188 ,189 ,198 ,169 ... Read More »