Monday , 20 May 2024
HOT

Tag Archives: delete

Sự khác nhau giữa delete và truncate

SQL Server cung cấp 2 phương pháp để xóa dữ liệu, DELETE và TRUNCATE. Cú pháp của hai lệnh này như sau: DELETE DELETE dbo.Tblxxx WHERE... hoặc DELETE a FROM dbo.Tblxxx a WHERE... Khi cần xóa dữ liệu với điều kiện liên quan đến bảng khác: DELETE a FROM dbo.Tblxxx a JOIN dbo.Tblyyy b ON a.Col1 = b.Col1 hoặc: DELETE ... Read More »