Friday , 21 June 2024
HOT

Tag Archives: pivot table

Thống kê trong sql server bằng pivot table

Trong quá trình lấy số liệu, thiết lập bảng biểu và báo cáo, một trường hợp thường gặp là bạn phải hiển thị dữ liệu từ dạng dòng chuyển thành cột. Kiểu truy vấn như vậy gọi là Crosstab-Query. Từ phiên bản SQL Server 2000 trở về trước, không có một lệnh nào trực tiếp hỗ trợ việc truy xuất ... Read More »