Monday , 15 April 2024
HOT

Tag Archives: mvc controller

Best Practices for ASP.NET MVC: Controller (Phần 3)

Controller (với một action method cụ thể) được gọi bởi hệ thống định tuyến (routing system) bằng cách dựa trên dạng của URL. Controller nhận vào input từ routing system, trong đó bao gồm cả các thành phần trong HTTP request context (session, cookies, browser, …). [br][br] Nên: dùng model binding thay vì tự xử lý request. ASP.NET trừu tượng ... Read More »